Bismillahirohmanirrohim

Astaghfirullahal Adhiim 3x

Alladzi laa ilaaha illaa huwal khayyul qoyyumu wa atuubu ilaihi min jamii’il ma’ashii wa dzunuubi wa atuubu ilaihi min jamii’i maa karihallahu qoulan wa fi’lan wa sam’an wa bashoron wa hadiraa.

Allahumma inni astaghfiruka lima qoddamtu wamaa akhkhortu wamaa asroftu wamaa asrortu wamaa aa’lantu wamaa anta aa’lamu bihii minnii antal muqoddimu wa antal muakhkhiru wa anta alaa kulli syai in qodiir.

Allahumma innii astahgfiruka min kulli dzanbin tubtu ilaika minhi tsumma ‘udtu fiihi wa astaghfiruka limaa arodtu bihii wajhakal kariima fakhoolathohu maa laysa laka fiihi ridhon wa astaghfiruka lima da’aanii ilaihil hawaa min qoblirrukhoshi mimmasytabaha alayya wahuwa ‘indaka makhthuurun wa astaghfiruka minan ni’amil latii an’amta bihaa alayya fashoroftuhaa wataqowwaitu bihaa alal ma’aashii

wa astaghfiruka minadz dzunuubil latii laa yaghfiruha ghoiruka walaa yath tholi’u ‘alaihaa achadun siwaaka walaa yasa’uhaa illaa rochmatuka wachilmuka walaa yunjii minhaa illaa ‘afwuka

wa astaghfiruka min kulli yamiinin chalaftu bihaa fachanastu fiihaa wa ana ‘indaka mu aakhidzun bihaa

wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta ‘aalimal ghaoibi wasy syahaadati min kulli sayyiatin ‘amiltuha fii bayaadlin nahaari wasawaadil layli fii mala in wakholain wa sirrin wa ‘alaaniyatin wa anta ilayya naa dhirun idzar takabtuha taroo maa aataytahuu minal ‘ishyaani ‘amdan au khothoan au nis yaanan yaa chaliimu yaa kariimu

wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadh dhoolimiin. Robbighfirliii warchamnii watib alayya wa anta khorur roochimiina

wa astghfiruka min kulli fariidlotin wajabat alayya fii aanaaa il laili wa athroofan nahaari fataroktuhaa ‘amdan au khothoan au nisyaanan au tahaawunan wa ana mas uulun bihaa wa min kulli sunnatin min sunani sayyidil mursaliina khootimin nabiyyiina muchammadin shollallaahu ‘alaihi wasallana fataroktuha ghoflatan au sahwan au jahlan au tahaawunan qollat au katsurot wa ana ‘aaidun bihaa

wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta wachdaka laa syariika laka subchaanaka robbal ‘aalamiina lakal mulku wa lakal chamdu wa lakasy syukru wa anta chasbunaa wani’mal wakiilani’mal maulaa wani’man nashiiru wa laa chaula wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil adhiimi

wa shollallahu ‘alaa sayyidina muchammadin wa aalihi wa shochbihi wa sallama tasliiman katsiiron wal chamdu lillaahi robbil ‘aalamiina.


Artinya :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Aku memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung 3x

yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Aku bertaubat kepada-Nya dari semua perbuatan durhaka dan dosa. Aku bertaubat keada-Nya dari semua ucapan, perbuatan, pendengaran, penglihatan, dan pikiran yang dibenci Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun atas dosa yang telah aku kerjakan di masa lalu maupun yang mungkin akan aku kerjakan di masa yang akan datang, dosa yang disebabkan karena aku melanggar batas-batas ajaran agama, dosa yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan, serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku sendiri. Engkau Yang Maha Mendahulukan lagi Maha Mengakhirkan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan atas setiap dosa yang aku lakukan kembali setelah aku bertaubat kepada-Mu. Aku memohon ampun atas suatu amalan yang aku maksudkan untuk-Mu, Yang Maha Mulia, tetapi aku telah mencampurkan amalan tersebut dengan sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Aku memohon ampun atas janjiku kepada-Mu yang kemudian aku khianati. Aku mohon ampun atas perbuatan yang mengikuti hawa nafsu yang sebelumnya aku kira merupakan keringanan dari-Mu, padahal terlarang menurut-Mu

Aku memohon ampun karena kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku telah aku manfaatkan untuk kedurhakaan.

Aku memohon ampun atas segala dosaku yang tidak ada yang dapat menghapuskannya selain Engkau dan tidak ada yang mengetahuinya selain Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang akan mampu menghapuskan dosaku kecuali dengan rahmat dan kemurahan-Mu. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkanku dari dosa kecuali dengan ampunan-Mu.

Aku memohon ampun kepada-Mu untuk setiap pelanggaran sumpah yang telah aku ucapkan, padahal aku telah terikat dengan sumpah itu di sisi-Mu. Aku memohon ampun kepada-Mu, wahai Dzat yang tiada Tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dzalim.

Aku memohon ampun kepada-Mu, whai Dzat yang tiada Tuhan selain Engkau, Yang Maha Mengetahui yang ghaib maupun yang tampak dari setiap kejahatan yang aku perbuat di terangnya siang maupun gelapnya malam, kejahatan di saat makhluk-Mu penuh dengan kesibukan maupun senggang, yang tersembunyi maupun terang-terangan, dan Engkau melihatku ketika aku melakukannya. Engkau Maha Melihat kesalahan dan kedurhakaan yang pernah aku lakukan, baik karena kesengajaan, kesalahan, maupun lupa. Wahai Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia.

Aku memohon ampun, wahai Dzat yang tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dzalim. Wahai Tuhan, ampunilah aku, kasihilah aku dan terimalah taubatku, karena Engkaulah Yang Maha Penyayang diantara para penyayang.

Ya Allah, aku memohon ampun untuk setiap kali aku meninggalkan kewajiban yang telah Engkau wajibkan kepadaku untuk mengamalkannya sepanjang malam dan siang—karena sengaja, salah, lupa, atau lalai, padahal aku akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban tersebut. Aku memohon ampun karena berulang kali meninggalkan sebagian atau seluruh sunah Nabi Muhammad SAW—junjungan para Rasul dan penutup para nabi–karena lalai, malas, bodoh, atau lengah, sedikit maupun banyak.

Dan aku memohon ampun kepada-Mu, wahai Dzat yang tiada Tuhan selain Engkau, Tuhan semesta alam. Kepunyaan-Mu segala kerajaan, milik-Mu segala pujian, dan bagi-Mu ucapan syukur. Cukuplah Engkau bagi kami, yang menjadi sebaik-baik Pemelihara, Pelindung dan Penolong bagi kami. Tidak ada kemampuan dan kekuatan melainkan yang berasal dari Allah, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan kesejahteraan sebanyak-banyaknya kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam.

Advertisements